Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola

60 éve épült iskolánk

30 éve vettük fel Illyés Gyula nevét, aki 120 éve született. 55 éve mutatták be az 'Éden elvesztése' című művet Somogyjádon.

Iskolánkról

Intézményünk többcélú, közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény. Mintegy 40 közalkalmazott foglalkoztatását és 200 tanuló nevelését-oktatását biztosítjuk. Intézményünkhöz az Osztopáni telephely kapcsolódik, tagintézményünk a jutai iskola. OM azonosítónk: 200419

Nevelési-oktatási kínálatunk sokrétű, színes képet mutat:

1 - 2 évfolyamos iskolaotthonos oktatás

nem kötelező és tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, sportfoglalkozások

egyéni tehetséggondozás, felzárkóztatás

képesség kibontakoztató felkészítés, integrációs nevelés – oktatás

napközi otthon

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, egyéni – csoportos terápiája

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése

iskolapszichológia

a szakszolgálati feladatok közül a logopédiai és gyógytestnevelési ellátást a Somogy Vármegyei Szakszolgálati Intézmény speciális utazó szakemberekkel helyben biztosítja számunkra.

A művészetoktatás táncművészeti ágban az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola, zeneművészeti ágban a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola telephelyeként valósul meg intézményünkben.

Intézményünk meleg, szeretetteljes légkörben, de magas követelmények állításával igyekszik a tanulók testi-, lelki-, szellemi fejlesztésének egységét megvalósítani. Kiemelt területként kezeljük a középiskolai felvételihez és majdan az érettségihez kapcsolódó tantárgyakat, nevezetesen a matematika, magyar, az idegen nyelv, a történelem és az informatika oktatását. A tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások, az iskolán kívüli programok a tanulók komplex személyiségfejlesztését szolgálják. Dolgozóinkkal és diákjainkkal a települések, valamint Somogy vármegye közéletében, kulturális életében jelentős szerepet vállalunk.

Nevelési alapelveink

„Szeretni kritika nélkül együgyűség,

kritizálni szeretet nélkül becstelenség."

                                                                                                            / Németh László /

Az intézmény vezetője és valamennyi dolgozója elkötelezett a minőségi oktatás biztosításában. A partneri igények figyelembe vételével folyamatosan törekszünk az intézmény által nyújtott szolgáltatások bővítésére, további fejlesztésére. Minden tevékenységünket – a nevelés és oktatás terén egyaránt – a gyermekek okos szeretete hatja át. Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. A „bátorító – elfogadó" nevelői magatartást következetesen alkalmazzuk, amely pozitív tükör a gyermekek számára. Minden tevékenységünket, hétköznapjainkat áthatja a gyermekek önismeretének, együttműködési készségének, akaratának, segítőkészségének, empátiájának fejlesztése. A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes világban való eligazodás képességét, a konstruktív életvezetés, és az egészséges életmód készségét. Munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság jellemzi. Nevelőmunkánk során gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó, családias, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről; felismerjük és elismerjük a másságot, lehetőséget biztosítunk a gyerekek teljes személyiségének kibontakoztatására. A néphagyományok, népszokások megismertetésével megőrizzük kultúránkat, értékeinket. Egyénre szóló anyanyelvi fejlesztést valósítunk meg. Figyelmet fordítunk arra, hogy a nehezebben szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi vagy mozgássérült gyerekek is kielégíthessék társas szükségleteiket.

Törekvéseink a szülőkkel közösek, ezért a családokat a legfontosabb segítőnknek tekintjük. Küldetésünk tehát, hogy a rendelkezésünkre álló összes eszközzel minőségi nevelést és oktatást biztosítsunk diákjaink számára, hogy sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív, megértő személyiséggé váljanak. Kitűzött céljaink megvalósításához esztétikus, egészséges, biztonságos, kulturált környezetben, korszerű eszközök segítségével neveljük gyermekeinket.